Rà soát & đăng ký nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2015, 2016

Ngày 11/5/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1858/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn rà soát & đăng ký nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2015, 2016.

Thực hiện Quyết định số 3728/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020 và kịp tổng hợp Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2016, làm căn cứ để Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt thực hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan, đơn vị thực hiện công việc sau:

1. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

Rà soát các nhiệm vụ chi công nghệ thông tin đã được ghi vốn thực hiện trong năm 2015, báo cáo theo Phụ lục 1 (kèm theo).

2. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016

Đăng ký và lập dự toán kinh phí nhiệm vụ công nghệ thông tin thực hiện trong năm 2016 (bao gồm nguồn vốn đầu tư phát triển và ngân sách sự nghiệp hàng năm do Bộ cấp) theo Phụ lục 2 (kèm theo). Dự toán kinh phí cho công nghệ thông tin là 1 mục riêng thuộc dự toán kinh phí năm 2016 của đơn vị và thống nhất với dự toán theo hướng dẫn của Vụ Kế hoạch, Tài chính.

3. Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch tổng hợp từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành 01 báo cáo.

Báo cáo gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 22 tháng 5 năm 2015 để tổng hợp trình lãnh đạo Bộ

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc cần hỗ trợ đề nghị liên hệ Chuyên viên Dương Viết Huy (Phòng Quản lý Phát triển Công nghệ, Vụ KHCNMT, email: duongviethuy-vhttdl@chinhphu.vn , điện thoại: 0914.696.456