Công văn, thông báo

STT Số/ Ký hiệu văn bản  Trích yếu nội dung  Ngày ban hành  Loại công văn  Tải về
1 1547/BVHTTDL- KHCNMT Rà soát, đánh giá, đề nghị bổ sung hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ VHTTDL 13/04/2017 Công văn đi
2 1524/BVHTTDL- KHCNMT Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/04/2017 Công văn đi
3 1279/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018 30/03/2017 Công văn đi
4 972/BVHTTDL-KHCNMT Báo cáo tinh hình thực hiện Thông tư liên tịch số 19 13/03/2017 Công văn đi
5 238/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018-2019 19/01/2017 Công văn đi
6 4768/BVHTTDL-KHCNMT Về việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/11/2016 Công văn đi
7 2070/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn rà soát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016, đăng ký nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2017 03/06/2016 Công văn đi
8 1940/BVHTTDL-KHCNMT đăng ký tham dự Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5 26/05/2016 Công văn đi
9 Số 1581/BVHTTDL-KHCNMT Về việc hướng dẫn tổ chức "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5" 06/05/2016 Công văn đi
10 136/BVHTTDL-KHCNMT Công văn hướng dẫn nhiệm vụ 2017 17/02/2016 Công văn đi
11 HĐNCKH Mẫu Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng KHCN 2016 07/01/2016 Công văn đi
12 4780/BVHTTDL-KHCNMT báo cáo tình hình ứng dụng CNTT, ATTT tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 18/11/2015 Công văn đi
13 3655 /BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. 01/09/2015 Công văn đi
14 2457/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016-2017 19/06/2015 Công văn đi
15 Số 2040/BVHTTDL-KHCNMT Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 25/05/2015 Công văn đi
16 Số1932/BVHTTDL-KHCNMT Báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo nhân lực KHCN 14/05/2015 Công văn đi
17 Số 1858/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn đăng ký, rà soát nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2015, 2016 11/05/2015 Công văn đi
18 1534/BVHTTDL-KHCNMT Thông báo tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 2016-2017 21/04/2015 Công văn đi
19 Số 1377/BVHTTDL-KHCNMT V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5” 10/04/2015 Công văn đi
20 Số 1302/BVHTTDL-KHCNMT Lập Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 06/04/2015 Công văn đi
Trang 1/3 <123>