Nhiệm vụ KHCNMT chứa từ khóa: phát huy giá trị

 • : BO202296
 • : Vi Văn Biên
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2022 - 03/2024
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Văn hoá dân tộc
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : BO5206
 • : Nguyễn Anh Minh
 • : Các lĩnh vực khác
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
 • : 01/2016 - 12/2017
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : Chương trình cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 01/2018 - 12/2019
Trang 1/1 <1>