Công văn, thông báo

STT Số/ Ký hiệu văn bản  Trích yếu nội dung  Ngày ban hành  Loại công văn  Tải về
1 916/BVHTTDL-KHCNMT Góp ý dự thảo của Bộ VHTTDL thực hiện Quyết định của Thủ tướng về chuyển giao công nghệ 14/03/2019 Công văn đi
2 827/BTNMT-TCBHĐVN Lấy ý kiến về Hồ sơ đề nghị cấp phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm của Ban quản lý Nhiệt điện 3 05/03/2019 Công văn đi
3 95/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020-2021 08/01/2019 Công văn đi
4 439/GTT-BVHTTDL Giấy triệu tập tham dự Hội thảo - Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018 21/09/2018 Công văn đi
5 2948/BHVTTDL-KHCNMT Thông báo trúng tuyển chọn, xét chọn và hướng dẫn xây dựng Thuyết minh 05/07/2018 Công văn đi
6 164/GM-BVHTTDL Mời họp Hội thảo khoa học tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 16/05/2018 Công văn đi
7 1508/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019-2020 12/04/2018 Công văn đi
8 Số 869/BVHTTDL-KHCNMT Xây dựng phương án tự chủ của tổ chức KHCN công lập theo Thông tư số 90/2017/TT-BTC 09/03/2018 Công văn đi
9 Số 62/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019-2020 05/01/2018 Công văn đi
10 1547/BVHTTDL- KHCNMT Rà soát, đánh giá, đề nghị bổ sung hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ VHTTDL 13/04/2017 Công văn đi
11 1524/BVHTTDL- KHCNMT Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/04/2017 Công văn đi
12 1279/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018 30/03/2017 Công văn đi
13 972/BVHTTDL-KHCNMT Báo cáo tinh hình thực hiện Thông tư liên tịch số 19 13/03/2017 Công văn đi
14 238/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018-2019 19/01/2017 Công văn đi
15 4768/BVHTTDL-KHCNMT Về việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/11/2016 Công văn đi
16 2070/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn rà soát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016, đăng ký nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2017 03/06/2016 Công văn đi
17 1940/BVHTTDL-KHCNMT đăng ký tham dự Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5 26/05/2016 Công văn đi
18 Số 1581/BVHTTDL-KHCNMT Về việc hướng dẫn tổ chức "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5" 06/05/2016 Công văn đi
19 136/BVHTTDL-KHCNMT Công văn hướng dẫn nhiệm vụ 2017 17/02/2016 Công văn đi
20 HĐNCKH Mẫu Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng KHCN 2016 07/01/2016 Công văn đi
Trang 1/3 <123>