Nhiệm vụ KHCNMT Mới lĩnh vực: Quản lý Nhà nước

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Đào tạo
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Tổ chức cán bộ
 • : 01/2017 - 12/2018
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/2017 - 12/2018
 • : BO23147
 • : Đinh Quang Trung
 • : Quản lý Nhà nước
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/2014 - 12/2015
Trang 1/1 <1>