Thông báo trúng tuyển chọn và hướng dẫn xây dựng Hồ sơ thuyết minh để thẩm định

Căn cứ Quyết định số 2278/QĐ-BVHTTDL ngày 18/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 2948/BVHTTDL-KHCNMT ngày 05/7/2018 về thông báo trúng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2019-2020.

Theo Quyết định số 2278/QĐ-BVHTTDL ngày 18/6/2018 về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019-2020 có 26 đề tài độc lập cấp Bộ và 03 đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ lĩnh vực Du lịch năm 2019-2020 được phê duyệt trúng tuyển đưa vào thực hiện năm 2019-2020. 

Bộ hướng dẫn các đơn vị căn cứ Kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp đối với các nhiệm vụ trúng tuyển để chỉnh sửa thuyết minh và căn cứ vào các quy định hiện hành để xây dựng dự toán cho đề tài.

Thời hạn nộp Hồ sơ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) để thẩm định nội dung và kinh phí trước ngày 20/9/2018.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Đính kèm: