Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
1 07/2021/TT-BVHTTDL 08/09/2021 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch QUY ĐỊNH VỀ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN THỂ THAO ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN THỂ THAO
2 60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 Chính Phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
3 2289/QĐ-TTg 31/12/2020 Thủ tướng Ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030
4 2215/QĐ-TTg 24/12/2020 Thủ tướng Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện NQ 33-NQ/TQ ngày 09 tháng 6 năm 2014 của BCH TƯ khóa XI về xây dựng và PT văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
5 08/2020/TT-BVHTTDL 10/11/2020 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu
6 07/2020/TT-BVHTTDL 15/10/2020 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư hướng dẫn Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 (Thông tư quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước)
7 2667/QĐ-BVHTTDL 23/09/2020 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
8 2503/QĐ-BVHTTDL 08/09/2020 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch
9 05/2020/TT-BVHTTDL 28/08/2020 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về đánh giá hoạt động thư viện
10 20/2020/TT-BGDDT 27/07/2020 Bộ Giáo Dục Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
11 65/2020/QH14 19/06/2020 Quốc Hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc Hội
12 63/2020/QH14 18/06/2020 Quốc Hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
13 743/QĐ-BVHTTDL 05/03/2020 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện giai đoạn 2021-2026
14 06/2020/QĐ-TTg 21/02/2020 Chính Phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
15 01-KH/BCSĐ 20/01/2020 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lĩn vực văn hóa, thể thao và du lịch
16 26/2019/TT-BKHCN 25/12/2019 Bộ KH&CN Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
17 05-KH/BCSĐ 08/10/2019 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngay 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 6 khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
18 2205/QĐ-BVHTTDL 24/06/2019 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020-2021
19 52-KL/TW 30/05/2019 Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
20 50-KL/TW 30/05/2019 Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Trang 1/9 <123456789>