Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
1 70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính Phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
2 03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Bộ KH&CN Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
3 04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Bộ KH&CN Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
4 1794/QĐ-BVHTTDL 27/04/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao trong các khu dân cư, nơi công cộng
5 1273/QĐ-BVHTTDL 12/04/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Danh mục dề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào thực hiện năm 2019-2020
6 1272/QĐ-BVHTTDL 12/04/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ lĩnh vực Du lịch thực hiện năm 2019-2021
7 01/2018/TT-BKHCN 12/04/2018 Bộ KH&CN Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
8 1066/QĐ-BVHTTDL 28/03/2018 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch
9 4610/QĐ-BVHTTDL 28/11/2017 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020
10 13/2017/TT-BKHCN 06/11/2017 Bộ KH&CN Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
11 119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
12 3888/QĐ-BVHTTDL 19/10/2017 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 3357/QĐ-BVHTTDL 20/09/2017 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
14 90/2017/TT-BTC 30/08/2017 Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
15 11/2017/TT-BKHCN 11/08/2017 Bộ KH&CN Quy định quản lý thực hiên Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
16 2058/QĐ-BKHCN 01/08/2017 Bộ KH&CN Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
17 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
18 88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
19 79/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Chính Phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
20 08/2017/TT-BKHCN 26/06/2017 Bộ KH&CN Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
Trang 1/7 <1234567>