Dự thảo văn bản

STT Tên văn bản  Thời gian lấy ý kiến  Xem chi tiết 
1 Báo cáo, cập nhật công tác ứng phó Biến đổi khí hậu của Bộ VHTTDL Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/03/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 03/04/2019
Xem/ Góp ý
2 Dự thảo Thông tư Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/10/2011
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 24/12/2011
Xem/ Góp ý
3 Dự thảo Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020 Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/09/2012
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 22/12/2012
Xem/ Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Liên tịch Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/07/2013
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 23/09/2013
Xem/ Góp ý
Trang 1/1 <1>