Nhiệm vụ KHCNMT Mới lĩnh vực: Thông tin, Thư viện

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Vụ Thư viện
  • : 01/2017 - 12/2018
  • : BO221425
  • : Kiều Thuý Nga
  • : Thông tin, Thư viện
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Thư viện Quốc gia Việt Nam
  • : 01/2014 - 12/2015
Trang 1/1 <1>