Bộ VHTTDL ban hành quy chế quản lý hoạt động đối ngoại

Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 570/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy chế gồm 7 Chương, 38 Điều và Phụ lục kèm theo, trong đó:

- Chương I: Những quy định chung 

- Chương II: Kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại

- Chương III: Ký kết và thực hiện văn hiện hợp tác quốc tế, tham gia và rút khỏi các tổ chức quốc tế.

- Chương IV: Tổ chức và  quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam

- Chương V: Tổ chức đoàn ra, đón đoàn vào.

- Chương VI: Các hoạt động đối ngoại khác

- Chương VII: Tổ chức thực hiện

Theo Quy chế, Cục Hợp tác quốc tế có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế này.

 Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh những vấn đề mới hoặc chưa phù hợp, Thủ trưởng các đơn vị có báo cáo đề xuất gửi về Bộ (qua Cục Hợp tác quốc tế) để tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ quyết định./.

 

Đình Lâm