Nhiệm vụ KHCNMT Mới lĩnh vực: Văn hóa

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
  • : 01/2014 - 12/2015
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
  • : 01/2014 - 12/2015
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
  • : 01/2014 - 12/2015
Trang 1/1 <1>