Thông báo lịch bảo vệ cấp Bộ của các đề tài thuộc Chương trình NCKH cấp Bộ

Lịch bảo vệ cấp Bộ của các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

Kính gửi: Đơn vị chủ trì các đề tài thuộc Chương trình NCKH cấp Bộ

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2013, để không ảnh hưởng tới kế hoạch hoạt động chung của toàn ngành trong năm 2014, yêu cầu đơn vị chủ trì và chủ nhiệm các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ Nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, khẩn trương hoàn thiện công trình nghiên cứu và nộp hồ sơ theo quy định để tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ trong tháng 11 năm 2013. Lịch cụ thể như sau:

Thời gian

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

8h30 Thứ Tư

27 /11/2013

Nghiên cứu các luận điểm của Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

TS. Phan Phương Anh

14h00 Thứ Tư

27 /11/2013

Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và môi trường văn hóa - Thực trạng và giải pháp

Cục Văn hóa cơ sở

ThS. Trần Thị Tuyết Mai

8h30 Thứ Năm

28/11/2013

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Cục Di sản văn hóa

TS. Nguyễn Thế Hùng

14h00 Thứ Năm

 28/11/2013

Hợp tác quốc tế về văn hóa nghệ thuật trong hội nhập quốc tế - Thực trạng và giải pháp.

Cục Hợp tác quốc tế

CN. Lê Ngọc Định

8h30 Thứ Sáu

29/11/2013

Thể chế, thiết chế, cơ chế phát triển văn hóa - Thực trạng và giải pháp

Vụ Kế hoạch, Tài chính

ThS. Hồ Việt Hà

14h00 Thứ Sáu

 29/11/2013

Báo cáo tổng kết chương trình: “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

Văn phòng Bộ

TSKH. Phan Đình Tân

Lịch dự kiến trên đây có thể thay đổi theo lịch công tác đột xuất của Lãnh đạo Bộ, cán bộ thực hiện có trách nhiệm thông tin tới đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và đại biểu tham dự.