Thông báo về tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Thông báo về tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ.

THÔNG BÁO

 Về việc tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ


Triển khai kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ yêu cầu các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm các đề tài nhánh thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” đảm bảo tiến độ theo Thông báo số 4560/TB-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai kế hoạch thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ, cụ thể như sau:

1. Đề nghị các Đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ nêu trên, khẩn trương hoàn thiện nội dung và các công việc còn lại của đề tài và tiến hành bảo vệ cấp cơ sở trong tháng 03 năm 2013.2. Trường hợp đề tài chưa thể hoàn thành để nghiệm thu cấp cơ sở trong tháng 03/2013, đề nghị Đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm đề tài xây dựng báo cáo kết quả khoảng 40 - 50 trang A4, tập trung làm rõ thực trạng, đề xuất giải pháp và kiến nghị về các vấn đề thuộc nội dung nghiên cứu của đề tài.

Báo cáo kết quả gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 25 tháng 03 năm 2013 để tổng hợp, phục vụ việc chuẩn bị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị, các Chủ nhiệm đề tài và những cá nhân có liên quan thực hiện đúng những nội dung của Thông báo này./.