Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2016 - 12/2016
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2008 - 12/2009
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2004 - 12/2005
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO2103117
 • : Trọng Bằng
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO2102116
 • : Trần Thu Hà
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO2101114
 • : Bình Định
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO2101113
 • : Ngô Văn Thành
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO2199112
 • : Trần Thu Hà
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : BO2198111
 • : Tú Ngọc
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/1998 - 12/1999
Trang 1/1 <1>