Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
  • : 01/1996 - 12/1997
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
  • : 01/1995 - 12/1996
Trang 1/1 <1>