Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2012 - 12/2013
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2013 - 01/2013
 • : BO2106107
 • : Hoàng Khiêm
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : BO2106105
 • : Trần Vinh
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : BO2105104
 • : Trần Bảng
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2005 - 12/2006
 • : BO2103110
 • : Hà Văn Cầu
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO2103103
 • : Dân Quốc
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO2101102
 • : Dân Quốc
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO2199109
 • : Lê Chức
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : BO2198108
 • : Tạ Tạo
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/1998 - 12/1999
Trang 1/1 <1>