Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đa dạng hoá mô hình đào tạo Âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Trung Kiên
Ngày bắt đầu 01/2008
Ngày kết thúc 12/2009

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Đề xuất một cách có hệ thống trên cơ sở khoa học đổi mới vấn đề lớn của hệ thống đào tạo âm nhạc Việt Nam dân tộc hiện đại.

- Nghiên cứu đề xuất những tiêu chí cho việc đa dạng hoá mô hình đào tạo âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới tại các trường đào tạo âm nhạc trong cả nước, những phương thức xã hội hoá đào tạo âm nhạc, chế độ chính sách cho lĩnh vực đào tạo âm nhạc. Tham khảo mô hình đào tạo âm nhạc của các nước trên thế giới góp phần tìm ra mô hình đào tạo phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

Nội dung

- Nghiên cứu nghị quyết TW5 (Khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết TW2 (Khoá VIII) về giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Nghiên cứu những xu thế của thế giới có liên quan tới phát triển Giáo dục, Chiến lược giáo dục của UNESCO trong thế kỷ XXI. Nghiên cứu những vấn đề về bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nội dung và quy trình đào tạo âm nhạc. Đề xuất những quan niệm về đào tạo nói chung và giáo dục đào tạo âm nhạc nói riêng. Khẳng định vị trí của hệ thống đào tạo âm nhạc trong tiến trình xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tổng kết đánh giá hệ thống đào tạo âm nhạc Việt Nam từ 1956 đến nay. Xây dựng hệ thống đào tạo âm nhạc Việt Nam với mô hình đa dạng, phù hợp với giai đoạn mới. Chuẩn hoá và phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường hợp tác quốc tế và hội nhập được với khu vực và trên thế giới.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha