Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh trong khu vực, quốc tế
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Du lịch
Chủ nhiệm(*) Đỗ Cẩm Thơ
Ngày bắt đầu 01/2007
Ngày kết thúc 01/2008

Tổng quan

Tính cấp thiết

Trong xu thế hội nhập, ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, việc  lựa chọn ra được phương hướng phát triển phù hợp với tiềm năng về tài nguyên du lịch phong phú của mình, để tạo ra các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế là hết sức cần thiết và cấp bách. Trên thực tiễn khái niệm về sản phẩm du lịch và canh tranh du lịch còn có nhiều quan điểm khác nhau, đã nhiều học giả và các tổ chức thế giới đã tiếp cận nghiên cứu về vấn đề này, nhưng vẫn chưa có sự trùng khớp về quan điểm và phương pháp, tuy vậy mục tiêu cuối cùng sản phẩm du lịch vẫn là định hướng quan trọng nhất của mỗi ngành kinh tế du lịch trong nhiều nước.

Trên thực tế nhiều quốc gia họ đều phải nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch với khả năng cạnh tranh cao nhất để có thể thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, với Việt Nam tiềm năng về tài nguyên du lịch phong phú, nhưng trên thực tiễn phát triển các sản phẩm du lịch còn rời rạc, thiếu đồng bộ, thiếu tính độc đáo, chất lượng dịch vụ không thống nhất và ở mức giá không cạnh tranh so với khu vực và quốc tế.

Với những lý do trên, việc nghiên cứu đề tài xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh trong khu vực và quốc tế là một việc làm cấp thiết, hữu ích cho các nhà quản lý, điều hành kinh doanh du lịch để đẩy nhanh và hiệu quả quá trình phát triển du lịch.

Mục tiêu

Đề xuất định hướng phát triển sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh cho du lịch Việt Nam trong giai đoạn hội nhập, cụ thể như sau:

-  Nghiên cứu cơ sở khoa học (lý thuyết và thực tiễn) để xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh trong khu vực, quốc tế.

- Đề xuất định hướng xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh.

- Đề xuất chiến lược khung xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh giai đoạn 2010 - 2015.

Nội dung

Hệ thống chọn lọc những vấn đề lý luận về cạnh tranh sản phẩm du lịch: Tiếp cận trên quan điểm quản lý Nhà nước và kinh tế vĩ mô.

Phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống sản phẩm du lịch Việt Nam : Rà soát và đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch Việt Nam hiện tại theo hai tiêu chí, cấu thành sản phẩm chung của điểm đến và sản phẩm theo các loại hình du lịch.

Nghiên cứu cạnh tranh và định vị sản phẩm du lịch Việt Nam trong thị trường du lịch khu vực và quốc tế : Phân tích và đánh giá hệ thống sản phẩm du lịch của các nước cạnh tranh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapo, Trung Quốc, Inđônexia. Nghiên cứu điều tra tính cạnh tranh từ góc độ tiêu dùng. Tìm ra định vị hiện tại của sản phẩm du lịch Việt Nam.

 - Phân tích đặc thù và thế mạnh cho sản phẩm du lịch Việt Nam : đánh giá một cách có hệ thống các sản phẩm du lịch Việt Nam, so sánh, xác định sản phẩm du lịch Việt Nam với các sản phẩm cạnh tranh, tập trung 3 nhóm

+ Sản phẩm du lịch biển đảo

+ Sản phẩm du lịch văn hoá

+ Sản phẩm du lịch sinh thái

- Phân tích kết quả nghiên cứu cạnh tranh với các đối thủ quốc tế

- Phân tích khả năng cạnh tranh của sản phẩm từ phía cung - cầu của thị trường du lịch Việt Nam

- Tìm hiểu một số đặc điểm và nhu cầu thị trường khách quốc tế đối với sản phẩm du lịch Việt Nam

- Đề xuất biện pháp chủ yếu góp phần tăng cường tính cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam hiện tại

- Đề xuất xây dựng sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh cho giai đoạn đến 2015.

PP nghiên cứu

- Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế

- Phương pháp điều tra xã hội học

- Phương pháp thống kê

- Phương pháp tính toán kinh tế

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia

- Phương pháp phân tích lớp.

Phạm vi đối tượng nghiên cứu:

- Về không gian: Trong nước, nghiên cứu một số trọng điểm du lịch của Việt Nam. Ngoài nước, nghiên cứu cạnh tranh khu vực Đông Nam Á và Trung.

- Về thời gian: Sử dụng số liệu hiện trạng trong 5 năm gần đây và định hướng cho sản phẩm đến 2015, tầm nhìn 2020.

- Về nội dung: Nghiên cứu cơ sở và đề xuất chiến lược khung xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh trong khu vực, quốc tế.

Hiệu quả KTXH

Đề tài đã đề xuất được quy trình và các nguyên tắc xây dựng sản phẩm du lịch cạnh tranh cũng như đề xuất cụ thể định hướng xây dựng sản phẩm du lịch cạnh tranh cho giai đoạn 2015 cụ thể như :

- Đề tài đã làm rõ về mặt lý luận, tiến đến nghiên cứu đánh giá sản phẩm du lịch Việt Nam và so sánh với các nước. Đề tài nghiên cứu các đặc điểm và nhu cầu của thị trường cũng như các đánh giá thị trường về so sánh cạnh tranh sản phẩm đề từ đó có thể đề xuất xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh.

- Đề tài đã tổng kết các lý luận cơ bản và quan trọng nhất trên thế giới và trong nước về các lý thuyết cạnh tranh để từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu sản phẩm du lịch cạnh tranh.

- Đề tài cũng đã đề xuất khái niệm sản phẩm du lịch tổng thể quốc gia được sử dụng trong tài liệu và áp dụng mô hình 10 tiêu chí đánh giá so sánh cạnh tranh sản phẩm du lịch bao gồm :

 + Tính hấp dẫn và độc đáo của tài nguyên

 + Tính đa dạng của dịch vụ

 + Chất lượng sản phẩm

 + Tổ chức xây dựng sản phẩm

 + Đầu tư xúc tiến sản phẩm

 + Giá sản phẩm

 + Khả năng tiếp cận sản phẩm

 + Thương hiệu

 + Chu kỳ sống của sản phẩm

 + Yếu tố đặc biệt của sản phẩm.

Các tiêu chí này cũng được sử dụng để đánh giá sản phẩm du lịch Việt Nam dưới 3 loại sản phẩm chính là: sản phẩm du lịch văn hóa, sản phẩm du lịch sinh thái và sản phẩm du lịch biển.  Mặt khác các tiêu chí này cũng là các tiêu chí để so sánh với các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

ĐV sử dụng

  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải