Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Học viện Âm nhạc Huế
  • : 01/2015 - 12/2016
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Học viện Âm nhạc Huế
  • : 01/2012 - 12/2013
Trang 1/1 <1>