Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Liên đoàn Xiếc Việt Nam
  • : 01/2002 - 12/2003
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Liên đoàn Xiếc Việt Nam
  • : 01/1999 - 12/2000
Trang 1/1 <1>