Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Lịch sử sự nghiệp thư viện Việt Nam trong tiến trình phát triển văn hóa dân tộc.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Dương Bích Hồng
Ngày bắt đầu 03/1995
Ngày kết thúc 03/1997

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

-         Trên cơ sở làm sáng tỏ đặc trưng lịch sử sự nghiệp thư viện Việt Nam trong từng thời kỳ, đề tài khảo sát tình hình tổ chức thư viện Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nghiên cứu tính kế thừa, những thành tựu, những khó khăn và phương pháp khắc phục để phát triển.

 

Nội dung

-         Nghiên cứu lịch sử thư viện – thư tịch Việt Nam thời phong kiến, tìm hiểu giá trị thư tịch Việt Nam trong tiến trình bị Hán hóa.

-         Nghiên cứu sự ra đời của thư viện thời thuộc Pháp.

-         Nghiên cứu sự nghiệp thư viện Việt Nam dưới các chính thể chính trị khác nhau của hai miền đất nước, ảnh hưởng của giao lưu văn hóa của mỗi miền và tổ chức thư viện, các hệ thống thư viện.

-        Khảo sát tổ chức hoạt động thư viện Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải