Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1993 - 12/1994
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1991 - 12/1992
 • : BO219117
 • : Đinh Phi Thúy
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1991 - 12/1992
Trang 1/1 <1>