Nhiệm vụ KHCNMT

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/2017 - 12/2018
 • : BO23123
 • : Hồ Việt Hà
 • : Quản lý Nhà nước
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/2012 - 12/2013
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/2011 - 12/2012
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/1992 - 12/1993
Trang 1/1 <1>