Nhiệm vụ KHCNMT

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/2004 - 12/2005
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/2004 - 12/2005
 • : BO210430
 • : Lê Hữu Nam
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/2004 - 12/2005
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO23014
 • : Hoàng Như Yến
 • : Quản lý Nhà nước
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/1991 - 12/1992
Trang 1/1 <1>