Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích ngành VH - TT
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Vụ Kế hoạch, Tài chính
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Danh Ngà
Ngày bắt đầu 01/1996
Ngày kết thúc 12/1997

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

-  Nghiên cứu các luận cứ khoa học góp phần làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích nói chung và trong ngành VH - TT nói riêng trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và có sự quản lý của Nhà nước.

- Xác định những nội dung chủ yếu của chính sách và cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích ngành văn hóa - thông tin.

- Đề xuất những quan điểm và giải pháp về tổ chức và cơ chế quản lý các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích ngành VH - TT nhằm góp phần cụ thể hóa và triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp nhà nước và nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha