Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu kinh tế trong văn hóa nghệ thuật, hiệu quả kinh tế - xã hội và chính sách tài chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Vụ Kế hoạch, Tài chính
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Danh Ngà
Ngày bắt đầu 01/1992
Ngày kết thúc 12/1993

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Quan hệ giữa kinh tế và văn hóa. Hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động văn hóa.

- Vai trò và sự quản lý của nhà nước đối với hoạt động văn hó trong nền kinh tế thị trường.

- Chính sách tài chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải