Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý tài chính trong sự nghiệp VH - TT
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Vụ Kế hoạch, Tài chính
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Danh Ngà
Ngày bắt đầu 01/1994
Ngày kết thúc 12/1995

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Phân tích, đánh giá thực trạng của chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động văn hóa thông tin hiện nay trong cơ chế thị trường.

Góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý tài chính trong sự nghiệp văn hóa thông tin.

Đề xuất, kiến nghị và biện pháp đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý tài chính trong sự nghiệp văn hóa thông tin.

Nội dung

- Hoạt động văn hóa, thông tin trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường.

- Thực trạng chính sách và cơ chế quản lý tài chính trong lĩnh vực văn hóa, thông tin (từ sau Đại VI của Đảng hiện nay)

- Đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với sự nghiệp văn hóa, thông tin trong điều kiện cơ chế thị trường hiện nay.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải