Nhiệm vụ KHCNMT

 • : BO21132
 • : Hoàng Chương
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Nghệ thuật biểu diễn
 • : 01/2013 - 12/2014
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Nghệ thuật biểu diễn
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Nghệ thuật biểu diễn
 • : 01/2000 - 12/2001
Trang 1/1 <1>