Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đánh giá hệ thống chính sách đầu tư tài chính ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Vụ Kế hoạch, Tài chính
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý Nhà nước
Chủ nhiệm(*) Hồ Việt Hà
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

- Phân tích nội dung, đặc điểm, vai trò của chính sách đầu tư tài chính đối với sự phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch và gia đình trong giai đoạn hiện nay.

- Đưa ra hệ thống các tiêu chí để làm cơ sở đánh giá hiệu quả của hệ thống chính sách đầu tư, tài chính ngành văn hóa, thể thao, du lịch và giai đình, đảm bảo phù hợp về mặt lý luận và điều kiện hoạt động thực tiễn của ngành, gồm: tính hợp hiến, hợp pháp; tính phù hợp thực tiễn; tính thông nhất và đầy đủ; tính hiệu lực, kịp thời; tính hiệu quả kinh tế- xã hội; tính công bằng, bền vững.

- Phân tích kinh nghiệm quốc tế của một số nước Châu Á và Châu Âu trong việc xây dựng, ban hành và thực thi chính sách đầu tư, tài chính nhằm quản lý và phát triển ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

- Tập trung đánh giá hệ thống cơ chế chính sách đầu tư, tài chính liên quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý và thực thi chính sách của nhà nước và các đối tượng có liên quan đối với các khoản tiền chi từ ngân sách nhà nước (tài chính công), các nguồn vốn đầu tư gián tiếp của nhà nước và từ các nguồn vốn huy động từ xã hội hóa cho sự phát triển ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

- Phân tích, đánh giá những mặt được , chưa được của hệ thống chính sách đầu tư, tài chính của ngành trong quá trình triển khaai thực hiện và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập.

- Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống chính sách đầu tư, tài chính đơi với ngành văn hóa, thể thao du lịch và gia đình trong thời gian tới...

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 GS.TS. Dương Nghiệp chí
2 PGS.TS. Lâm Quang Thành
3 TS. Trần Chiến Thắng
4 TS. Phạm Từ
5 TS. Nguyễn Trường Giang
6 TS. Nguyễn Danh Ngà
7 ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên
8 ThS. Trần Hoàng Nam
9 ThS. Nguyễn Hồng Nguyệt
10 ThS. Cao Thị Thanh Hà
11 ThS. Đỗ Thế Anh
12 ThS. Nguyễn Thị Tú Hương
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha