Nhiệm vụ KHCNMT

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/2000 - 12/2001
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/1995 - 12/1996
Trang 1/1 <1>