Nguyễn Kiều Duyên

Thông tin chung

Họ và tên Nguyễn Kiều Duyên
Ngày sinh 17/01/1977
Đơn vị/Tổ chức Vụ Kế hoạch, Tài chính
Điện thoại 0913383269
Email kieuduyenvhtt@yahoo.com.vn
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác