Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

 • : BO210840
 • : Bùi Văn Tiến
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Mỹ thuật
 • : 01/2008 - 12/2008
 • : BO210639
 • : Bùi Văn Tiến
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Mỹ thuật
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Mỹ thuật
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : BO210637
 • : Nguyễn Du Chi
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Mỹ thuật
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : BO219836
 • : Chu Quang Trứ
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Mỹ thuật
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Mỹ thuật
 • : 01/1998 - 12/1999
Trang 1/1 <1>