Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
  • : 01/1996 - 12/1997
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
  • : 01/1995 - 12/1997
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
  • : 01/1993 - 12/1994
Trang 1/1 <1>