Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Quản lý nhà nước về Văn hóa, nghệ thuật trong cơ chế thị trường.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trần Quốc Bảng
Ngày bắt đầu 03/1992
Ngày kết thúc 03/1994

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu thực tiễn hoạt động văn hóa - nghệ thuật và sự quản lý trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật trong quá trình vận động trong cơ chế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Nội dung

- Phân tích thực trạng về quản lý trong ngành văn hóa - thông tin trong thời kỳ đổi mới.

- Trình bày những quan điểm cơ bản về quản lý văn hóa - nghệ thuật, xác định cơ chế quản lý trong cơ chế thị trường.

- Kiến nghị những giải pháp về quản lý nhà nước về văn hóa - nghệ thuật trong cơ chế thị trường.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải