Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
  • : 01/2018 - 12/2019
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
  • : 01/2008 - 12/2009
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
  • : 01/2008 - 12/2009
Trang 1/1 <1>