Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

  • : BO210813
  • : Lê Ngọc Minh
  • : Nghệ thuật
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Cục Điện ảnh
  • : 01/2008 - 12/2009
Trang 1/1 <1>