Bùi Ngọc Phúc

Thông tin chung

Họ và tên Bùi Ngọc Phúc
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Học viện Âm nhạc Huế
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác