Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Di sản văn hóa

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : Chương trình cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/2007 - 12/2008
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/2005 - 12/2006
 • : BO200427
 • : Đặng Văn Bài
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/2004 - 12/2005
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/1997 - 12/1998
 • : BO209525
 • : Lưu Trần Tiêu
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/1995 - 12/1996
 • : BO209524
 • : Đặng Văn Bài
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/1995 - 12/1996
Trang 1/1 <1>