Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Di sản văn hóa

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2012 - 12/2013
 • : BO200860
 • : Chu Đức Tính
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2008 - 12/2009
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2006 - 12/2007
 • : BO200558
 • : Chu Đức Tính
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2005 - 12/2006
 • : BO200357
 • : Chu Đức Tính
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2003 - 12/2004
 • : BO200155
 • : Chu Đức Tính
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO209954
 • : Chu Đức Tính
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : BO209853
 • : Vũ Thị Thủy
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : BO209652
 • : Đỗ Văn Trụ
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : BO209651
 • : Chu Đức Tính
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : BO209650
 • : Nguyễn Huy Hoan
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : BO209549
 • : Đỗ Văn Trụ
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1995 - 12/1996
 • : BO209448
 • : Đỗ Văn Trụ
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : BO209347
 • : Đỗ Văn Trụ
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1993 - 12/1994
 • : BO209346
 • : Nguyễn Huy Hoan
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1993 - 12/1994
 • : BO209245
 • : Phạm Duy Quế
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : BO209044
 • : Phạm Duy Quế
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/1990 - 12/1992
Trang 1/1 <1>