Đặng Văn Bài

Thông tin chung

Họ và tên Đặng Văn Bài
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Cục Di sản văn hóa
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác