Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng tiêu chuẩn ngành điện ảnh: nước thải của quy trình gia công tráng phim.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Phim Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý Nhà nước
Chủ nhiệm(*) Hoàng Như Yến
Ngày bắt đầu 01/2001
Ngày kết thúc 12/2002

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Tập trung nghiên cứu khảo sát quy trình gia công phim ở các xưởng gia công phim điện ảnh và phim lớn, mức gây ô nhiễm môi trường của chúng, các biện pháp đã được sử dụng để khống chế lượng chất thải độc hại cho môi dinh đã được thực hiện tại các xưởng  và xây dựng tiêu chuẩn chất thải trong nước thải gia công phim ngành.

- Đưa ra các kiến nghị về những phương pháp khống chế lượng thải và bảo vệ môi trường, hạn chế mức ô nhiễm môi trường và tiết kiệm nguyên vật liệu và hóa chất.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải