Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Quản lý Nhà nước

  • : BO23014
  • : Hoàng Như Yến
  • : Quản lý Nhà nước
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Viện Phim Việt Nam
  • : 01/2001 - 12/2002
Trang 1/1 <1>