Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu nội dung, phương pháp bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa thông tin cấp cơ sở
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Hoàng Thị Điệp
Ngày bắt đầu 01/2007
Ngày kết thúc 12/2009

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Làm rõ vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa thông tin cấp cơ sở cũng như vai trò của việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ này trong việc phát triển sự nghiệp văn hóa Việt Nam trong tình hình mới.

- Phân tích, đánh giá thực trạng nội dung và phương pháp bồi dưỡng cũng như thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa thông tin cấp cơ sở nước ta hiện nay, chỉ rõ những thành tựu và hạn chế và những vấn đề cần đặt ra hiện nay.

- Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa thông tin trong thời gian tới.

Nội dung

- Vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa thông tin cấp cơ sở và tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa thông tin cấp cơ sở.

- Thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa thông tin cấp cơ sở và nội dung, phương pháp bồi dưỡng cán bộ quán lý văn hóa thông tin cấp cơ sở hiện nay.

- Những giải pháp nhằm nâng cáo chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý VH – TT cấp cơ sở trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha