Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Thể dục thể thao

 • : BO21817
 • : Lê Thanh Tùng
 • : Thể dục thể thao
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bệnh viện Thể thao Việt Nam
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bệnh viện Thể thao Việt Nam
 • : 01/2013 - 06/2014
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bệnh viện Thể thao Việt Nam
 • : 01/2012 - 12/2013
Trang 1/1 <1>