Lê Đức Chương

Thông tin chung

Họ và tên Lê Đức Chương
Ngày sinh 18/01/1959
Đơn vị/Tổ chức Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác