Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Văn hóa

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
  • : 01/1996 - 12/1997
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
  • : 01/1994 - 12/1995
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
  • : 01/1992 - 12/1993
Trang 1/1 <1>