Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Văn hóa

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
  • : 01/1998 - 12/1999
Trang 1/1 <1>