Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Văn hóa truyền thống Cơho
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trung tâm hỗ trợ Sáng tác
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Huỳnh Văn Ngàn
Ngày bắt đầu 01/2002
Ngày kết thúc 12/2003

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Khảo sát và giới thiệu một cách toàn diện, chân thực và khách quan trên cơ sở khoa học các phương diện khác nhau của văn hóa truyền thống tộc người Cơho từ văn hóa vật chất đến văn hóa tinh thần, từ sinh hoạt kinh tế đến tổ chức xã hội.

- Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu được đưa ra một số đề xuất kiến nghị và khuyến nghị với cơ quan chức năng, nhất là đối với cơ quan chuyên trách về văn hóa, những ý kiến cụ thể nhằm góp phần một cách thiết thực vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy có hiệu quả những giá trị văn hóa truyền thống của tộc người Cơho nhằm góp phần xây dựng một nền văn hóa Việt Nam giàu hương sắc, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha

Các Đề tài - Dự án NCKH cùng đơn vị thực hiện