Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đồng bào Khmer Nam Bộ
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trần Văn Ánh
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 01/2014

Tổng quan

- Tổng quan về công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đồng bào Khmer Nam Bộ, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

- Tìm hiểu thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của người Khmer  Nam Bộ, nhất là vùng đồng bào Khmer biên giới giáp với Camphuchia.

- Tìm hiểu vai trò của ngôi chùa trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đánh giá lại vai trò của ngôi chùa trong tổ chức sinh hoạt văn hóa, giáo dục.

- Những biến đổi giá trị trong đời sống văn hóa của người Khmer Nam Bộ và những nguyên nhân của những biến đổi giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer Nam Bộ.

- Những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đồng bào Khmer Nam Bộ.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 TS. Lâm Nhân
2 Ths. Chu Phạm Minh Hằng
3 Nguyễn Hùng Khu
4 ThS. Hứa Sa Ni
5 ThS. Nguyễn Thị Thạch Ngọc
6 TS. Phạm Lan Hương
7 ThS. Phan Đình Dũng
8 Bùi Văn Việt
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải