Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
61 2471/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Bộ KH&CN Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)
62 2472/QĐ-BVHTTDL 31/08/2016 Bộ KH&CN Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng II)
63 2473/QĐ-BVHTTDL 31/08/2016 Bộ KH&CN Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng III)
64 109/2016/TT-BTC 30/06/2016 Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí các cuộc điều tra, thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia
65 2244/QĐ-BVHTTDL 27/06/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Chương trình hành động của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng
66 2126/QĐ-BVHTTDL 17/06/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
67 54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Chính Phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
68 41/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Chính Phủ Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
69 1459/QĐ-BVHTTDL 19/04/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, xét chọn, giao trực tiếp thực hiện trong năm 2017-2018
70 1288/QĐ-BVHTTDL 01/04/2016 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch ban hành định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
71 23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
72 4666/QĐ-BVHTTDL 31/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
73 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ KH&CN Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
74 4634/QĐ-BVHTTDL 29/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
75 4558/QĐ-BVHTTDL 25/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du l ịch
76 16/2015/TT-BVHTTDL 25/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa hoc và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
77 25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ KH&CN Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
78 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC 06/11/2015 Bộ KH&CN Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
79 3636/QĐ-BVHTTDL 23/10/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
80 08/2015/TT-BVHTTDL 23/10/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định hoạt động của đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng hoặc trung tâm điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trang 4/8 <12345678>