Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
61 14/2015/TT-BKHCN 18/09/2015 Bộ KH&CN Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN.
62 37/2015/QĐ-TTg 08/09/2015 Chính Phủ Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh thành Trung ương.
63 16/2015/TTLT-BTC-BKHCN 01/09/2015 Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
64 1934/QĐ-BVHTTDL 10/06/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành một số định mức chi tạm thời trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
65 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
66 1318/QĐ-BKHCN 05/06/2015 Bộ KH&CN Về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
67 50/2015/NĐ-CP 18/05/2015 Thủ tướng Nghị định về việc thành lập Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc.
68 08/2015/TT-BKHCN 05/05/2015 Bộ KH&CN Quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
69 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Bộ Tài chính Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
70 Số 26/NQ-CP 15/04/2015 Thủ tướng Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
71 05/2015/TT-BKHCN 12/03/2015 Bộ KH&CN Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia
72 04/2015/TT-BKHCN 11/03/2015 Bộ KH&CN Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
73 03/2015/BKHCN 09/03/2015 Bộ KH&CN Thông tư ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
74 02/2015/TT-BKHCN 06/03/2015 Bộ KH&CN Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
75 16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính Phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
76 18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính Phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động và kế hoạch bảo vệ môi trường
77 19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
78 Mẫu hợp đồng NCKH 2015 15/01/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015
79 38/2014/TT-BKHCN 16/12/2014 Bộ KH&CN Thông tư quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ
80 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Chính Phủ Về chính sách tinh giản biên chế
Trang 4/7 <1234567>