Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
61 4558/QĐ-BVHTTDL 25/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du l ịch
62 16/2015/TT-BVHTTDL 25/12/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa hoc và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
63 25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ KH&CN Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
64 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC 06/11/2015 Bộ KH&CN Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
65 3636/QĐ-BVHTTDL 23/10/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
66 08/2015/TT-BVHTTDL 23/10/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định hoạt động của đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng hoặc trung tâm điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
67 29/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHZ đến 50 GHZ"
68 30/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây"
69 3398/QĐ-BVHTTDL 07/10/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
70 3212/QĐ-BVHTTDL 25/09/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Nội dung phong trào thi đua "Đối mới quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
71 14/2015/TT-BKHCN 18/09/2015 Bộ KH&CN Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN.
72 37/2015/QĐ-TTg 08/09/2015 Chính Phủ Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh thành Trung ương.
73 16/2015/TTLT-BTC-BKHCN 01/09/2015 Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
74 1934/QĐ-BVHTTDL 10/06/2015 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành một số định mức chi tạm thời trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
75 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
76 1318/QĐ-BKHCN 05/06/2015 Bộ KH&CN Về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
77 50/2015/NĐ-CP 18/05/2015 Thủ tướng Nghị định về việc thành lập Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc.
78 08/2015/TT-BKHCN 05/05/2015 Bộ KH&CN Quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
79 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Bộ Tài chính Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
80 Số 26/NQ-CP 15/04/2015 Thủ tướng Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
Trang 4/8 <12345678>